Privacybeleid 

Gilde van Zonnekindpoppenmakers  

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die het Gilde van Zonnekindpoppenmakers verwerkt van haar leden en van de abonnees van de elektronische nieuwsbrief.

Indien u lid wordt van het Gilde van Zonnekindpoppenmakers, of wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor u eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Stichting Zonnekindpoppen
Tanja Markies
Smeemanlaan 15
1861 SK Bergen NH
072 581 4824
06-42209106
KvK nummer: 51828693

De administratie is bereikbaar via:

2. Welke gegevens verwerkt het Gilde van Zonnekindpoppenmakers en voor welk doel?

2.1 In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

a) Naam -, adres - en woonplaatsgegevens

b) Telefoonnummers

c) E-mailadressen of andere adressen voor elektronische communicatie

d) Toegangs - of identificatiegegevens (wachtwoord en klantnummer)

2.2 Het Gilde van Zonnekindpoppenmakers verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over uw lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan en voor het afhandelen van de van u verkregen informatie;

b) de naam van uw atelier, uw atelieradres en de contactgegevens van uw atelier worden in het overzicht van ateliers van Zonnekindpoppenmakers in de site getoond.

c) uw naam en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van de elektronische nieuwsbrief met informatie over de activiteiten, diensten en andere interessante informatie van het Gilde van Zonnekindpoppenmakers. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

Het Gilde van Zonnekindpoppenmakers verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens totdat u aangeeft niet langer lid te willen zijn van ons Gilde. Facturen met (persoons)gegevens worden op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen bewaard voor zolang de toepasselijke termijn loopt.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft het Gilde van Zonnekindpoppenmakers passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de (technische) verwerking van de persoonsgegevens maakt het Gilde van Zonnekindpoppenmakers gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

5.1 Via de administratie van het Gilde van Zonnekindpoppenmakers kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Het Gilde van Zonnekindpoppenmakers zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de administratie.

5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop het Gilde van Zonnekindpoppenmakers uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke in het bestuur van het Gilde van Zonnekindpoppenmakers: Tanja Markies:

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie:

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren uw om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

[Privacyverklaring versie 10 juni 2021]